- 7.34%
Giá gốc là: 28,600,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 26,500,000 VNĐ.
- 7.29%
Giá gốc là: 32,900,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 30,500,000 VNĐ.
- 7.80%
Giá gốc là: 20,500,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 18,900,000 VNĐ.
- 3.41%
Giá gốc là: 20,500,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 19,800,000 VNĐ.
- 1.21%
Giá gốc là: 24,800,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 24,500,000 VNĐ.
- 1.21%
Giá gốc là: 24,800,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 24,500,000 VNĐ.
- 14.57%
Giá gốc là: 17,500,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 14,950,000 VNĐ.
- 5.29%
Giá gốc là: 18,900,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 17,900,000 VNĐ.